Analyzátor ABL90 FLEX

Rychlé změření vzorku napomáhá rychlejší diagnóze a léčbě

 • Žádost o informace

  Chcete se dozvědět více o tom, jak rychleji provádět testování vzorků?

  Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem prostudoval/a Oznámení o ochraně osobních údajů a porozuměl/a jsem mu.
 • Podívejte se na další produkty
 • Výsledek za 35 sekund
 • Automatické míchání vzorků
 • AQM automatické řízení kvality
Pokud je pro vás nejdůležitější veličinou čas, vyzkoušejte analyzátor krevních plynů ABL90 FLEX. Analyzátor ABL90 FLEX je speciálně určen pro nemocniční oddělení s vysokými nároky jako je JIP, novorozenecká JIP a urgentní příjem a je rychle připraven na měření dalšího vzorku.

Za pouhých 35 vteřin může náš kazetový analyzátor ABL90 FLEX změřit 17 parametrů ze vzorku o objemu jen 65 μl. Zajišťuje standardizované míchání vašich krevních vzorků s použitím stříkaček safePICO a zabudovaného mixéru vzorku.

Plnění regulatorních předpisů je při práci s analyzátorem ABL90 FLEX rovněž jednoduché. Automatická kontrola kvality se specializovanými řešeními QC je již integrovaná do analyzátoru, který provádí nepřetržité kontroly systému a v případě nutnosti automaticky zavádí opatření k nápravě.

Parametry

Krevní plyny: 
pH

Potenciál vodíku


Míra kyselosti nebo zásaditosti jakékoli kapaliny (včetně krve) je funkcí koncentrace jejích vodíkových iontů [H+], a pH je jednoduchý způsob vyjádření jejich aktivity. Vztah mezi koncentrací pH a vodíkových iontů je popsán takto:


pH = -log aH+
kde aH+ je aktivita vodíkových iontů.


Nízké pH je spojeno s acidózou a vysoké pH s alkalózou [1,2].

 1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009
 2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook
, pCO2

Parciální tlak oxidu uhličitého


Oxid uhličitý (CO2) je kyselý plyn; množství CO2 v krvi je do značné míry řízeno rychlostí a hloubkou dýchání nebo ventilace. pCO2 je parciální tlak CO2 v krvi. Jedná se o míru tlaku vyvíjeného malou částí (~5 %) celkového CO2, která zůstává v plynném stavu a je rozpuštěna v krevní plazmě. p CO2 je respirační složkou acidobazové rovnováhy a odráží adekvátnost plicní ventilace. Závažnost selhání ventilátoru a případnou chronicitu lze posoudit podle doprovodných změn acidobazických stavů [1,2].

 1. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.
 2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014
, pO2

Parciální tlak kyslíku


Množství kyslíku v krvi je řízeno mnoha proměnnými, např. ventilací/perfuzí.  pO2 je parciální tlak kyslíku v plynné fázi v rovnováze s krví. pO2  odráží pouze malý zlomek (1 – 2 %) celkového kyslíku v krvi, který je rozpuštěn v krevní plazmě [1]. Zbývajících 98 – 99 % kyslíku přítomného v krvi je vázáno na hemoglobin v erytrocytech. pO2 odráží především příjem kyslíku v plicích. [2]

1. Wettstein R, Wilkins R. Interpretation of blood gases. In: Clinical assessment in respiratory care, 6th ed. St. Louis: Mosby, 2010.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Metabolity: 
cGlu

Glukóza


Glukóza, nejhojnější sacharid v lidském metabolismu, slouží jako hlavní intracelulární zdroj energie (viz laktát). Glukóza je odvozena především z dietetických sacharidů, ale také je produkována – především v játrech a ledvinách – prostřednictvím anabolického procesu glukoneogeneze a z rozkladu glykogenu (glykogenolýza). Tato endogenní produkce glukózy pomáhá udržovat koncentraci glukózy v krvi v normálních mezích, pokud není k dispozici glukóza přijatá z potravy, například mezi jídly nebo během období hladovění. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cLac

Laktát


Laktát, aniont, který je výsledkem disociace kyseliny mléčné, je intracelulární metabolit glukózy. Je produkován buňkami kosterního svalstva, červenými krvinkami (erytrocyty), mozkem, a dalšími tkáněmi během anaerobní produkce energie (glykolýza). Laktát se tvoří v intracelulární tekutině z pyruvátu; reakce je katalyzována enzymem laktátdehydrogenázou (LDH) [1,2].

1. Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287: R502-16.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Elektrolyty: 
cCa2+

Vápník


Ion vápníku (Ca2+) je jedním z nejrozšířenějších kationtů v těle, kde je přibližně jeho 1 % přítomno v extracelulární krevní tekutině. Ca2+ hraje zásadní roli v mineralizaci kostí a mnoho buněčných procesů, např. kontraktilitu srdce a kosterního svalstva, neuromuskulární přenos, sekreci hormonů a různé enzymatické reakce, jako je například srážení krve.[1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCl-

Chlorid


Chlorid (Cl-) je významný anion v extracelulární tekutině a jeden z nejdůležitějších aniontů v krvi. Hlavní funkcí Cl- je udržovat osmotický tlak, rovnováhu tekutin, svalovou aktivitu, iontovou neutralitu v plazmě a pomoci objasnit příčinu acidobazických poruch. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cK+

Draslík


Draslík (K+) je důležitý kation v intracelulární tekutině, kde má 25 - 37násobně vyšší koncentraci (150 mmol/l v tkáňových buňkách, 105 mmol/l v erytrocytech) než v extracelulární tekutině (4 mmol/l) [1, 2]. K+ má v těle několik životně důležitých funkcí, například regulaci neuromuskulární excitability, regulaci srdečního rytmu, regulaci intracelulárního a extracelulárního objemu a acidobazického stavu. [3]

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012.
2. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, cNa+

Sodík


Sodík (Na+) je dominantní kation v extracelulární tekutině, kde má 14násobně vyšší koncentraci ( 140 mmol/l) než v intracelulární tekutině (10 mmol/l). Na+ je hlavním přispěvatelem k osmolalitě extracelulární tekutiny a jeho hlavní funkcí je do značné míry řízení a regulace rovnováhy vody a udržování krevního tlaku. Na+ je také důležitý pro přenos nervových impulzů a aktivaci svalové kontrakce. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Oximetrie: 
COHb

Karboxyhemoglobin


FCOHb je frakce celkového hemoglobinu (ctHb), která je přítomna ve formě karboxyhemoglobinu (COHb). Podle konvence je frakce vyjádřena v procentech (%). [1]


V rozmezí 0 – 60 % je obsah COHb v arteriální (COHb(a)) a žilní krvi (COHb(v)) podobný, tzn. může být analyzována buď žilní nebo arteriální krev[1]. Ve většině lékařských textů se FCOHb(a) označuje jednoduše jako COHb. [2]

1. Lopez DM, Weingarten-Arams JS, Singer LP, Conway EE Jr. Relationship between arterial, mixed venous and internal jugular carboxyhemoglobin concentrations at low, medium and high concentrations in a piglet model of carbon monoxide toxicity. Crit Care Med 2000; 28: 1998-2001.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctBil

Bilirubin


Bilirubin je žlutý produkt degradace hemové skupiny hemoglobinu. Je transportován v krvi z místa produkce – retikuloendoteliálního systému – do jater, kde je biotransformován před vylučováním žluči. Žloutenka, patologické žluté zabarvení kůže, je způsobena abnormální akumulací bilirubinu v tkáních a je vždy spojena se zvýšenou koncentrací bilirubinu v krvi (hyperbilirubinemie). [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctHb

Celkový hemoglobin


Koncentrace celkového hemoglobinu (ctHb) v krvi zahrnuje oxyhemoglobin (cO2Hb), deoxyhemoglobin (cHHb) a rovněž dysfunkční druhy hemoglobinu, které nejsou schopny vázat kyslík:

karboxyhemoglobin (cCOHb) (viz COHb), methemoglobin (cMetHb) (viz MetHb) a sulfhemoglobin (cSulfHb).

Tedy:

ctHb = cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cSulfHb

Vzácný sulfHb není zahrnut do hlášených c tHb u většiny oximetrů. [1] 

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHbF

Frakce fetálního hemoglobinu


FHbF v celkovém hemoglobinu v krvi. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHHb

Frakce deoxyhemoglobinu

 

FHHb v celkovém hemoglobinu v krvi. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, MetHb

Methemoglobin

 

FMetHb je frakce celkového hemoglobinu (ctHb), která je přítomna ve formě methemoglobinu (MetHb). Podle konvence je frakce vyjádřena v procentech (%). [1]

 

Ve většině lékařských textů se MetHb(a) označuje jednoduše jako methemoglobin (MetHb). [2] 

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, sO2

Saturace kyslíkem


Saturace kyslíkem (sO2) je poměr koncentrace oxyhemoglobinu ke koncentraci funkčního hemoglobinu (tj. oxyhemoglobinu (O2Hb) a deoxyhemoglobinu (HHb) schopného přenášet kyslík [1].


sO2 odráží využití aktuálně dostupné kapacity transportu kyslíku.


V arteriální krvi je 98 – 99 % kyslíku transportováno v erytrocytech vázaných na hemoglobin. Zbývající 1–2 % kyslíku transportovaného v krvi je rozpuštěno v krevní plazmě – jedná se o část reportovanou jako parciální tlak kyslíku (pO2) [2,3].

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.

3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FO2Hb

Frakce oxyhemoglobinu


FO2Hb v celkovém hemoglobinu v krvi. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Přenosnost

Je pro vás důležitá mobilita analyzátoru? Analyzátor ABL90 FLEX je plně bateriově napájen a lze jej připojit na nemocniční síť prostřednictvím WiFi.

Po pětiminutovém zaškolení může uživatel vyměňovat senzorové kazety a packy roztoků sám. Můžete si vybrat mezi kazetami se 100, 300, 600, 900 nebo 1200 testy. 

Analyzátor ABL90 FLEX se snadno udržuje a spotřební materiál v něm lze používat až 30 dní. Můžete individuálně přizpůsobit předběžná varování a snadno opakovaně použít testy z jednoho spotřebního materiálu na jiném analyzátoru ABL90 FLEX. 

Analyzátor ABL90 FLEX nabízí úplnou konektivitu k systému správy dat v point-of-care a lze jej použít jako součást řešení 1st Automatic společnosti Radiometer. 

Zdroje informací

Průvodce analýzou krevních plynů

Šest videí vám pomůže porozumět analýze krevních plynů.

Příručka pro testování v urgentní péči

Stáhněte si bezplatně průvodce krevními plyny a dalšími kritickými parametry při testování v urgentní péči.

Hledáte příručky, brožury a další dokumenty?

Prohlédněte si naši digitální knihovnu podle kategorií výrobků, kde najdete příbalové informace, brožury, produktové listy, videa, kazuistiky, vědecké poznatky, bulletiny a mnoho dalšího.

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Potvrďte váš účet u společnosti Radiometer

Zadejte platnou e-mailovou adresu

POKRAČOVAT
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem prostudoval/a Oznámení o ochraně osobních údajů a porozuměl/a jsem mu.
Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů.
Již jste regostrpván/a
Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů.
Děkujeme vám

Zašleme vám brzo pozvání e-mailem pro přihlášení s použitím Microsoft Azure AD

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka.
Je nám líto

Zdá se, že váš e-mail u nás není registrovaný

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů. Pokud váš e-mail není registrován, klikněte na tlačítko POKRAČOVAT a my vás provedeme procesem přihlášení.
Dříve jsme Vám již odeslali e-mail s pozvánkou

Pro dokončení registrace prosím v zaslaném e-mailu klikněte na „Začínáme“

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka.
Je nám líto

Nejsme schopni zpracovat váš požadavek z důvodu chyby komunikace

Je nám líto

Zdá se, že tomuto účtu nebyl poskytnut přístup k portálu

Radiometer používá k ověřování uživatelů Microsoft AZURE Active Directory

Radiometer používá AZURE AD k poskytnutí bezpečného přístupu k dokumentům, zdrojům a dalším službám na našem zákaznickém portálu pro zákazníky a partnery.

Pokud vaše organizace již používá AZURE AD, můžete k přístupu na zákaznický portál Radiometer použít stejné přihlašovací údaje.

Klíčové výhody

 • Umožňuje uživatelům použití stávajících přihlašovacích údajů Active Directory
 • Jednoduché přihlašování
 • Používání stejných přihlašovacích údajů pro přístup ke službám v budoucnosti

Vyžádání přístupu<&h3>

Dostanete pozvání k přístupu k našim službám e-mailem, pokud bude váš požadavek schválen.

Když přijmete pozvání a vaše organizace již používá AZURE AD, můžete k přístupu na zákaznický portál Radiometer použít stejné přihlašovací údaje. Jinak vám bude automaticky vytvořen účet.

UPOZORNĚNÍ: Souhlas musí být získán v okamžiku shromáždění osobních údajů, pokud je jeho získání považováno za snadné. Pokud existuje část/strana, která shromažďuje další podrobnosti o subjektu, musí být získán souhlas (který vyžaduje činnost ze strany subjektu), který popisuje práva na shromažďování, používání, sdílení a uchovávání dat a práva subjektu údajů.

AKTUALIZOVALI JSME NAŠE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S ÚČINNOSTÍ OD 19.04.2018.

Tyto zásady ochrany osobních údajů online (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují, jak Radiometer (dále jen „Radiometer“) zpracovává osobní údaje poskytované na webových stránkách, mobilních stránkách, v mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech ovládaných Radiometerem, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „stránky Radiometer“). Radiometer je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných zákonů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na tyto zásady o ochraně osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které odkazovaly stránky Radiometer.

Vaše možnosti ochrany soukromí

Máte právo prohlédnout si a získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje. Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a převést tyto údaje jinému správci údajů.

Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů.

Chcete-li získat přístup k osobním údajům o vás, vznést obavu, podat stížnost nebo požádat o opravu nebo zrušit konkrétní programy, obraťte se na našeho vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních údajů Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo zašlete e-mail na adresu privacy@radiometer.dk. Rovněž můžete zaslat dopis na následující adresu:

Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Úřad pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za to, že je v České republice dodržován zákon o ochraně osobních údajů. Pro další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte výše zmíněný úřad zde.


Bezpečnost

Radiometer má zavedena opatření pro ochranu a zabezpečení osobních údajů, ale při sdílení osobních údajů online vždy existuje určité riziko, že k vašim informacím získá přístup neoprávněná třetí strana.


Celosvětový přístup k našim stránkám

Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, ukládány a zpracovávány v Dánsku a v jakékoli zemi, do níž můžeme vaše informace převést v rámci našich obchodních činností. Radiometer může převést osobní údaje o vás svým přidruženým společnostem po celém světě.

Tyto přidružené společnosti mohou dále převést osobní údaje o vás svým přidruženým společnostem. Některé přidružené společnosti se nemusí nacházet v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Od všech přidružených společností ale vyžadujeme, aby nakládaly s osobními údaji způsobem, který je v souladu s tímto oznámením. Pro více informací ohledně ochranných opatření, která jsme zavedli pro přeshraniční převody osobních údajů, nás prosím kontaktujte pomocí údajů poskytnutých v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“.


Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujte, protože můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit nebo aktualizovat s ohledem na příslušné požadavky na souhlas. Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na této stránce společně s novým datem účinnosti v horní části této stránky.


Zásady ochrany osobních údajů online provozní společnosti

Účinné od 19.04.2018
Toto oznámení o ochraně osobních údajů online (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje poskytované na webových stránkách, mobilních stránkách, mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech ovládaných společností Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dánsko, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „stránky Radiometer“).

Radiometer je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných zákonů.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na tyto zásady ochrany osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které mohou odkazovat stránky Radiometer.


Typy informací, které shromažďujeme online

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat při vašem používání stránek Radiometer, jsou popsány v této části a zahrnují jak informace, které nám poskytnete, tak informace, které shromažďujeme automaticky při používání stránek Radiometer.

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ informace, které umožňují vaši identifikaci nebo které by mohly být k vaší identifikaci přiměřeným způsobem použity. Příklady osobních údajů zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.


Informace, které nám poskytnete

Abyste dostávali většinu informací, které jsou k dispozici prostřednictvím stránek provozní společnosti, nemusíte se registrovat ke službě nebo programu. Určitý obsah je ale k dispozici pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a bude třeba, abyste si založili profil nebo poskytli určité informace o své osobě, abychom vám mohli danou službu poskytnout.


Osobní údaje, které poskytnete při návštěvě stránek Radiometer

Radiometer shromažďuje osobní údaje, které poskytnete na webových stránkách Radiometeru, například při nákupu produktu, přihlášení k zasílání marketingových produktů a informací, kontaktování zákaznického servisu Radiometeru nebo odpovědi na dotazníky nebo průzkumy Radiometeru. Tyto údaje mohou zahrnovat:
Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
Registrační údaje, jako je vaše uživatelské jméno a heslo
Informace o odměně, když poskytnete Radiometeru služby jako zdravotnický pracovník
Informace o zaměstnání, vzdělání a další základní informace, když žádáte o přijetí do pracovního poměru u Radiometeru
Platební údaje (jako jsou údaje o bance, číslo platební karty, datum vypršení platnosti, doručovací adresa a fakturační adresa)
Obsah, který případně poskytnete (například když vyplníte online kontaktní formulář nebo zašlete jiné informace).


Osobní údaje, které sdílíte během dalších interakcí s Radiometerem

Na Radiometer se můžete obrátit, abyste nám položili dotazy, prodiskutovali své obavy nebo nahlásili problémy týkající se našich produktů. Pokud komunikujete s Radiometerem nebo si vyžádáte údaje, můžete být vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů a jakýkoli osobních údajů, které jsou relevantní pro vaši žádost.

Informace, které mohou být shromažďovány automaticky
Při vašem používání stránek Radiometer můžeme rovněž automaticky shromažďovat určité informace o používání a zařízeních, jak je popsáno níže.

IP adresa

Pokud navštívíte stránky Radiometer, můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu („IP adresu“) vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte k přístupu na stránky, což vám umožňuje udržovat komunikaci s vaším počítačem při vašem pohybu na stránkách Radiometer a přizpůsobovat obsah.

Soubory cookie a další technologie sledování

Rovněž shromažďujeme informace o vašem používání stránek Radiometer prostřednictvím technologií sledování, jako jsou soubory cookie a webové majáky. „Soubor cookie“ je jedinečný číselný kód, který je převeden do vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a rozpoznal vás, když se na stránky Radiometer vrátíte.

„Webový maják“ je průhledný grafický obrázek umístěný na webových stránkách, v e-mailu nebo reklamě, který umožňuje např. sledování aktivity uživatele a provozu na stránkách. Tyto technologie nám pomáhají zapamatovat si vaše preference a umožňují nám zobrazit vám obsah a funkce, které vás nejvíce zajímají, na základě údajů o „klikání“, které zachycují vaše předchozí aktivity na stránkách Radiometer.

Využíváme obsahové reklamy Google (jako je například služba retargeringu v Google Analytics, přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, integrace služby DoubleClick Campaign Manager a přehledy demografických údajů a zájmů Google Analytics) k tomu, abychom (1) zobrazovali naše reklamy na jiných webových stránkách na základě vašich předchozích návštěv stránek provozní společnosti a (2) lépe porozuměli našemu zobrazení reklamy a používání služeb reklamy.

V souvislosti se službou přehledů demografických údajů a zájmů Google Analytics můžeme v Google Analytics použít údaje ze zájmových reklam Google nebo údaje publika třetích stran (jako je věk, pohlaví a zájmy), abychom pochopili a vylepšili naše marketingové kampaně a obsah stránek. 

Některé naše online reklamy se uskutečňují pomocí obsahových reklam Google. Jako součást tohoto programu využíváme funkce Google Analytics, jako je retargeting. V souvislosti s touto funkcí a dalšími funkcemi nabízenými reklamními sítěmi můžeme my a provozovatelé reklamních sítí, včetně společnosti Google, používat soubory cookie třetích stran – a v některých případech soubory cookie první strany (například cookie Google Analytics –, abychom vás informovali, optimalizovali a zobrazovali reklamy v rámci internetu, a to na základě předchozích návštěv uživatele na stránkách Radiometer.

Při vaší návštěvě stránek Radiometer vám můžeme zobrazovat i reklamy od některých našich přidružených společností. 

Z reklam Google se můžete odhlásit, když navštívíte http://www.google.com/ads/preferences. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics používala vaše údaje, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics na stránkách pro odhlášení ze služby Google Analytics

Stránky Radiometer nejsou navrženy tak, aby reagovaly na signály „zákazu sledování“ přijímané z prohlížečů.
Pro více informací o souborech cookie a dalších technologiích sledování, včetně toho, jak je zakázat, navštivte prosím http://www.allaboutcookies.org/.

Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory cookie jsou zásadní pro fungování našich stránek a jejich smazání nebo zakázání zhorší funkčnost stránek.


Sledování mobilních zařízení

Některé stránky Radiometer jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace, nebo jako mobilní stránky, které můžete používat na svém mobilním zařízení.

Pokud k přístupu a používání stránek Radiometer používáte mobilní zařízení, můžeme kromě informací popsaných výše shromažďovat i další informace týkající se konkrétního zařízení: ID zařízení nebo reklamní ID, typ zařízení, typ hardwaru, adresu řízení přístupu na médium („MAC adresu“), mezinárodní identifikaci mobilních zařízení („IMEI“), verzi mobilního operačního systému, platformu používanou k přístupu nebo stažení stránek Radiometer (např. Apple, Google, Amazon, Windows), údaje o umístění a informace o používání vašeho zařízení a o používání stránek Radiometer.


Informace shromažďované z jiných zdrojů

Můžeme spojovat informace o vás z návštěvy jedné ze stránek Radiometeru s informacemi o vás z návštěv jiných stránek Radiometeru. Můžeme rovněž spojovat informace o vás, které shromažďujeme prostřednictvím stránek Radiometer, s informacemi, které jsme získali offline, jakož i s informacemi, které nám poskytly třetí strany.


Jak vaše informace používáme

Vaše osobní údaje používáme, abychom vám poskytli produkty a služby Radiometer, které požadujete, ke komunikaci s vámi, ke zlepšení vaši zkušenosti s používáním stránek provozní společnosti, abychom obecně vylepšovali své produkty a služby a pro jiné interní obchodní účely.

Tato použití mohou zahrnovat zaznamenávání, organizaci, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změnu, vyhledávání, projednávání, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, uspořádání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být uchovávány po dobu pěti let od naší poslední interakce s vámi. Po takovém okamžiku budou údaje archivovány pouze po takovou dobu, jaká je přiměřeně nezbytná pro účely stanovené výše, a to v souladu s platnými zákony.

Poskytnutí produktů a služeb, které požadujete

Pokud se rozhodnete zakoupit produkt nebo využívat naše služby, použijeme osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím stránek provozní společnosti k tomu, abychom mohli spravovat objednávky a faktury, zpracovávat platby, odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vám služby, které požadujete, a nabízet vám optimální zákaznickou zkušenost.


Marketing

Můžete také dostávat marketingová sdělení od Radiometeru a jejích přidružených společností, například nabídky týkající se produktů nebo služeb souvisejících se společností Radiometer, pozvánky k účasti na průzkumech o našich produktech nebo oznámení o zvláštních propagačních akcích. V takových případech pro zasílání marketingových sdělení využijeme vaše kontaktní a jiné osobní údaje.


Přizpůsobené uživatelské zkušenosti

Osobní údaje, které poskytnete, mohou být použity k vytvoření nabídek, informací nebo služeb přizpůsobených na míru vašim zájmům a preferencím. Rovněž můžeme použít vaši IP adresu a údaje, které automaticky získáváme pomocí souborů cookie nebo podobných technologií sledování, abychom usnadnili používání a procházení stránek Radiometer a přizpůsobili obsah poskytovaný na stránkách Radiometer  tím, že budeme předvídat informace a služby, které by vás mohly zajímat.

Vylepšení obchodní činnosti a produktů

Za účelem zjištění nových skutečností, které by mohly Radiometeru pomoci lépe porozumět potřebám zákazníků a vylepšovat, vyvíjet a hodnotit produkty, služby, materiály a programy, Radiometer analyzuje údaje, které jste poskytli. Pro tyto účely Radiometer nepoužívá údaje, které vás mohou přímo identifikovat.

Analýza a vylepšování stránek

Informace o používání stránek provozní společnosti, které nám poskytnete, a informace, které shromažďujeme automaticky, můžeme použít ke sledování vzorů a předvoleb, a to z důvodu vylepšování, analýzy a optimalizace stránek.

Právní základ pro zpracování

Podle evropských zákonů o ochraně údajů musí mít Radiometer právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Právní základ, který platí v daném případě, bude záviset na tom, pro jaký specifický účel popsaný výše Radiometer vaše osobní údaje zpracovává:

• 
V některých případech může Radiometer požádat o váš souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete souhlas poskytnout, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování údajů, které již proběhlo. 

• V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nutné, abychom dodrželi platné zákony nebo předpisy nebo z důvodu plnění smlouvy, jejímž jste subjektem. Možná nebudete moci toto zpracování zrušit, nebo může vaše rozhodnutí o zrušení ovlivnit naši schopnost plnit smluvní závazky vůči vám.

• V jiných případech může Radiometer zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Radiometeru týkající se komunikace s vámi o našich produktech a službách a o vědeckém výzkumu a vzdělávacích příležitostech. Máte právo zrušit veškeré takové zpracovávání vašich osobních údajů. To lze učinit tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“. 


Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami pouze tak, jak je popsáno níže. Neprodáváme ani nepronajímáme osobní údaje třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.

Reklama třetích stran a online behaviorální reklama

Na webových stránkách a v mobilních službách třetích stran vám mohou být zobrazovány online reklamy na produkty a služby Radiometer, které jsou přizpůsobeny vám na míru, například na základě informací, které poskytnete Radiometeru nebo webové stránce třetí strany, kterou jste navštívili, vaší činnosti, nákupů nebo zájmů. Tyto typy přizpůsobených online reklam mohou pocházet z několika zdrojů, jako například:

S našimi poskytovateli reklamních služeb můžeme sdílet údaje o vás, které vás neidentifikují a které jsme získali pomocí souborů cookie a dalších technologií sledování na stránkách Radiometer.

Některé stránky Radiometeru mohou využívat online behaviorální reklamy (to je někdy nazýváno opětovná cílená reklama nebo zájmově orientovaná reklama). Takové stránky můžete rozpoznat prostřednictvím odkazu „Možnosti reklamy“ v patičce stránky.

Naši partneři v oblasti reklamních sítí mohou umístit a používat soubory cookie na stránkách Radiometer a na jiných webových stránkách třetích stran, aby shromáždili informace o vašich aktivitách a zobrazili vám online reklamy na základě vašich zájmů. Když vám bude zobrazena online behaviorální reklama provozní společnosti, uvidíte ikonu „Možnosti reklamy“.

Kliknutím na ikonu nebo odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, kde budete moci upravit nebo zrušit používání údajů o historii prohlížení, které se používají pro zobrazování online behaviorálních reklam. Pokud toto používání údajů zrušíte, mohou se vám i nadále zobrazovat reklamy online, včetně reklam od provozní společnosti, které jsou založené na jiných informacích (např. na obsahu stránky spíše než vašich předchozích kliknutích).

V některých případech mohou být údaje týkající se vaší historie procházení shromažďovány externími zadavateli reklam, ale ti tyto údaje nepoužijí k tomu, aby zobrazovali reklamy, které jsou založeny na vašem předchozím procházení. Můžete se rovněž odhlásit nyní kliknutím zde.

Některé internetové prohlížeče mohou vysílat signály „zákazu sledování“ na webové stránky, s nimiž prohlížeč komunikuje. K datu účinnosti tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebyly dosud stanoveny žádné standardy pro to, jak na tyto signály reagovat. Proto Radiometer v současné době na tyto signály nereaguje. Jak bylo uvedeno výše, můžete zrušit používání vaší historie procházení k zobrazování online reklamy zadavateli reklam, a to tak, že navštívíte možnosti reklamy.

Přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé

Spolupracujeme s dodavateli a přidruženými společnostmi, které nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost a pro které může být v rámci poskytování služeb Radiometeru nezbytně nutný přístup k vašim osobním údajům.

Těmto stranám neposkytneme oprávnění používat vaše osobní údaje pro jakýkoliv účel, který nesouvisí s obchodní činností provozní společnosti a jejích přidružených společností a nebudeme sdílet osobní údaje ze zemí, které vyžadují souhlas, s výjimkou případů, kdy byl předem získán souhlas se sdílením s přidruženými společnostmi. Požadujeme, aby tyto strany nakládaly s vašimi osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Stránky společných značek

Můžeme uzavírat partnerství s jinými společnostmi, abychom vám poskytovali obsah nebo služby na základě společné značky neboli „co-brandingu“. Na stránce společných značek na obrazovce uvidíte logo provozní společnosti a logo našeho partnera. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů našich partnerů, protože se mohou v určitých aspektech lišit od těch našich. Přečtení těchto zásad vám pomůže informovaně se rozhodnout, zda na daných stránkách poskytnete své údaje.

Zprávy o produktech

Pokud kontaktujete Radiometer ohledně své zkušenosti s používáním některého našeho produktu, můžeme informace, které poskytnete, použít při předkládání zpráv příslušným státním regulačním orgánům, jak je požadováno právními předpisy.

Zákonná práva a povinnosti

Za určitých omezených okolností může být Radiometer povinen poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo požadavku, jakož i dodržení všech povinností poskytnout státním regulačním úřadům oznámení o bezpečnosti našich produktů, nebo v souvislosti s prodejem nebo převodem jedné z našich produktových řad nebo divizí, která zahrnuje služby poskytované jednou nebo více stránkami Radiometer.

V takových případech zavedeme vhodná opatření, aby byly vaše osobní údaje co možná nejvíce chráněny. Vyhrazujeme si proto právo používat osobní údaje k vyšetřování a stíhání uživatelů, kteří poruší naše pravidla nebo kteří se dopustí chování, které je nelegální nebo škodlivé vůči jiným uživatelům nebo jejich majetku.

Změny v organizaci

V případě, že se provozní společnost rozhodne reorganizovat nebo převést obchodní činnost prostřednictvím prodeje, fúze nebo akvizice, může sdílet osobní údaje o vás s kupujícími nebo potenciálními kupujícími. Budeme požadovat, aby kupující nebo potenciální kupující nakládali s těmito osobními údaji způsobem, který bude v souladu s tímto oznámením.


Ochrana osobních údajů dětí

Provozní společnost na svých stránkách vědomě neshromažďuje ani nepoužívá osobní údaje získané přímo od dětí (společnost Daneher definuje „děti“ jako nezletilé osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše produkty, komunikovat s námi nebo používat některé z našich služeb online. Pokud jste rodič a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo údaje, kontaktujte nás pomocí jedné z níže uvedených metod a společně tento problém vyřešíme.


Vaše možnosti ochrany soukromí

Máte právo prohlédnout si a získat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje o vás. Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a převést tyto údaje jinému správci údajů. Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky vůči zpracování osobních údajů o vás.

Chcete-li získat přístup k osobním údajům o vás, vznést obavu, podat stížnost nebo požádat o opravu nebo zrušit konkrétní programy, obraťte se na naše oddělení pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních údajů Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@radiometer.dk. Rovněž můžete zaslat dopis na následující adresu:
 
Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Úřad pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za to, že je v České republice dodržován zákon o ochraně osobních údajů. Pro další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte výše zmíněný úřad zde.

Při veškeré komunikaci s Radiometerem prosím uvádějte svou e-mailovou adresu, adresu webové stránky, mobilní aplikace a/nebo konkrétní produkt provozní společnosti, které jste poskytli osobní údaje (např. radiometer.cz), a podrobný popis vašeho požadavku.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vymazat, pozměnit nebo opravit a kontaktujete nás e-mailem, uveďte v předmětu e-mailu „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o změnu/opravu“. Na všechny opodstatněné žádosti budeme reagovat včas a pro zpracování určitých požadavků budeme možná potřebovat, abyste potvrdili svou totožnost.


Bezpečnost údajů

Radiometer má zavedena přiměřená technická, administrativní a fyzická opatření, aby zajistila ochranu jakýchkoli osobních údajů získaných prostřednictvím stránek Radiometer. Vždy ale existuje určité riziko, že neoprávnění třetí strana zachytí internetový přenos, nebo že někdo najde způsob, jak narušit naše bezpečnostní systémy.

Vyzýváme vás, abyste byli při zasílání osobních údajů, zejména finančních údajů, přes internet opatrní. Radiometer nemůže zaručit, že k vašim osobním údajům nezískají přístup neoprávněné třetí strany, proto při odesílání osobních údajů na stránky Radiometer musíte posoudit výhody a rizika.


Stránky třetích stran a pluginy sociálních sítí

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na toto oznámení o ochraně osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které mohou odkazovat stránky Radiometer. Stránky Radiometer mohou používat pluginy sociálních sítí (např. tlačítko „To se mi líbí“ z Facebooku, tlačítko „Sdílet na Twitteru“), aby vám umožnily snadno sdílet informace s dalšími osobami.

Když navštívíte stránky Radiometer, může provozovatel pluginu sociální sítě umístit soubor cookie na váš počítač nebo jiné elektronické zařízení. Tento soubor cookie umožní, aby provozovatel rozpoznal osoby, které dříve navštívily naše stránky. Pokud jste při procházení stránek Radiometer přihlášeni na stránce sociální sítě, plugin sociální sítě umožní stránce sociální sítě získat informaci, že jste navštívili stránky Radiometer.

Plugin sociální sítě rovněž umožňuje na stránce sociální sítě sdílet s jinými uživateli sociální sítě informace o vašich aktivitách na stránkách Radiometer. Nastavení tohoto sdílení spravuje stránka sociální sítě a je řízeno jejími zásadami ochrany osobních údajů.


Celosvětový přístup k našim stránkám

Tyto stránky vlastní a provozuje Radiometer v Dánsku, ale k informacím, které poskytnete, mohou mít v souladu s těmito zásadami přístup naše přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé v jiných zemích. Dále, pokud navštěvujete stránky z jiné země než z Dánska, vaše komunikace s námi bude nevyhnutelně vést k přenosu informací přes mezinárodní hranice.

Úroveň právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná; přijmeme však bezpečnostní opatření uvedená v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, abychom uchovali vaše údaje v bezpečí. Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou ukládány a zpracovávány v Dánsku a v jakékoli zemi, do níž můžeme vaše informace převést v rámci našich obchodních činností.

Oznámení pro obyvatele Kalifornie

Na základě určitých omezení podle § 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie mohou obyvatelé Kalifornie požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme sdělili třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu během roku bezprostředně předcházejícího aktuálnímu roku, a (ii) totožnost těchto třetích stran. Obyvatelé Kalifornie, kteří si přejí podat tuto žádost, nás mohou kontaktovat na adrese privacy@radiometer.dk.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje používáme pouze způsobem popsaným v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou platné v době, kdy jsme od vás informace získali, nebo takovým způsobem, k jakému jste nám poskytli souhlas. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s ohledem na příslušné požadavky na souhlas.

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce s novým datem účinnosti. Radiometer vám doporučuje, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a dozvěděli se tak o případných změnách. Veškeré osobní údaje shromažďované během vašeho používání stránek Radiometer budou zpracovávány v souladu s aktuálně zveřejněnými zásadami ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

Radiometer (dále jen „Radiometer“), společně se svými přidruženými a dceřinými společnostmi, respektuje vaše soukromí, cení si vztahu k vám a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Chápeme, že ochrana osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků webových stránek Radiometer je důležitá. Způsob, jakým osobní údaje používáme, se řídí zásadami ochrany osobních údajů a navštěvováním a používáním webových stránek Radiometer souhlasíte, že se na vás budou vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při zadávání informací, které vás mohou osobně identifikovat, na webové stránky provozní společnosti, neexistuje absolutní záruka bezpečnosti, ačkoli má provozní společnost zavedena ochranná opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu nebo zachycení informací. V NEPRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K ZACHYCENÍ INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU I PŘES NAŠE ÚSILÍ O OCHRANU ÚDAJŮ, NEBUDE RADIOMETER ODPOVĚDNÝ ZA TAKOVÉ ZACHYCENÍ INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, NEBO ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), KTERÉ ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL UTRPÍ, A TO I TEHDY, POKUD RADIOMETER JIŽ PŘEDTÍM BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. RADIOMETER NEZARUČUJE, A TO ANI VÝSLOVNĚ, ANI IMPLICITNĚ, ŽE INFORMACE POSKYTNUTÉ JAKÝMKOLI ZÁKAZNÍKEM NEBUDE MOŽNÉ ZACHYTIT NEBO K NIM ZÍSKAT NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK NESE ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE ZACHOVÁ DŮVĚRNOST SVÉHO HESLA.

 

© 2018 Radiometer Medical ApS. All rights reserved.